Návštěvní řád

Gočárova galerie
Rozšířený o oblast poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Návštěvní řád je platný ve všech výstavních a veřejnosti přístupných prostorách Gočárovy galerie v Domě U Jonáše a v Automatických mlýnech.

 1. Návštěvní řád upravuje podmínky provozu ve výstavních a veřejnosti přístupných prostorách Gočárovy galerie (dále jen GG).
 2. Návštěvník GG je povinen dodržovat návštěvní řád a řídit se pokyny a instrukcemi pracovníků GG a fyzické ostrahy.
 3. Návštěvník bere na vědomí, že jeho pohyb je zaznamenáván kamerovým systémem, instalovaným k ochraně galerijních prostor a vystavených exponátů.
 4. Vstup do výstavních prostor GG je návštěvníkovi povolen po předložení platné vstupenky. Pokladny GG vydají každému návštěvníkovi vstupenku s označením data platnosti ke vstupu. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 30 osob.
 5. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč.
 6. Není-li stanoveno jinak, jsou výstavní sály přístupny veřejnosti od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, pondělí je zavírací den. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby. Dočasné výjimky a změny otevírací doby budou oznámeny na webových stránkách.
 7. Návštěvníci dbají pokynů pracovníků GG. Deštníky a rozměrné tašky odkládají na určeném místě. Za případné cenné věci či předměty uložené v zavazadle či oblečení neodpovídají pokladní, ale návštěvník si je může vzít s sebou a je mu na tyto osobní věci vydána taška. Vrchní oděv, jako jsou kabáty nebo pláště, je možno bezplatně odložit po dobu návštěvy v prostoru před pokladnou. GG neodpovídá za jejich ztrátu. Není přípustné nosit oděv volně přehozený například přes ruku.
 8. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm.
 9. Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 10. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní a vpouštět jakákoli zvířata s výjimkou vodícího psa pro nevidomé.
 11. Návštěvníci svým chováním neruší ostatní. Nekonzumují jídlo nebo jakékoliv nápoje (výjimkou je pohoštění při slavnostních vernisážích).
 12. Výklad ve výstavách a expozicích mohou provádět pracovníci GG a je povolen pedagogům v rámci výuky.
 13. Koncerty, přednášky a další kulturní akce probíhají ve GG na základě dohody a spolupořadatel respektuje provozní a bezpečnostní podmínky GG.
 14. Pedagogové, kteří se účastnící se svými žáky doprovodných animací, dílen, workshopů a jiných pořadů, se v průběhu programu nezbavují odpovědnosti za svěřené žáky. Aktivní spolupráce pedagogického doprovodu a zvýšený dohled nad žáky je proto podmínkou účasti na programu.
 15. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách nebo pořizování zvukově-obrazového záznamu je povoleno pracovníkům hromadných sdělovacích prostředků po předchozím souhlasu vedení GG a po předložení novinářského průkazu. O akci bude proveden interní záznam.
 16. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách GG je dále povoleno výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití blesku, stativu a selfie-sticks, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak. Z důvodu fotografování nesmí být jakkoli omezen pohyb ostatních návštěvníků.
 17. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
 18. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu GG, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost může být vyžádána asistence policie ČR. Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů GG.
 19. Návštěvníci mohou uplatňovat stížnosti bezprostředně u pracovníků GG v pokladnách nebo na vedení GG, zámek 3, Pardubice, info@gocarovagalerie.cz.
 20. Pokud návštěvník poruší příslušná ustanovení návštěvního řádu, bude požádán, aby neprodleně za doprovodu pracovníka GG opustil výstavní prostory.
 21. VČG si vyhrazuje právo na změny či doplňky tohoto návštěvního řádu; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s tímto návštěvním řádem.
 22. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) lze podávat v tištěné podobě na podatelnu GG, zámek 3, 530 02 Pardubice; v elektronické podobě na adresu: podatelna@gocarovagalerie.cz, nebo datovou schránkou ID datové schránky: s9exswj. Podrobné podmínky poskytování informací na žádost ve smyslu příslušných ustanovení InfZ, jakož i další informace povinně zveřejňované ve smyslu ustanovení § 5 InfZ, jsou k nahlédnutí a ke stažení na webových stránkách GG na adrese http://www.vcg.cz/dokumenty/zadost-o-poskytnuti-informace

Ustanoveními tohoto návštěvního řádu není dotčena povinnost návštěvníka zachovávat obecné závazné právní předpisy ČR.